Zwrot kosztów holowania, lawety z OC sprawcy – co warto wiedzieć?

Wszystkie pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu drogowego muszą być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC. W razie wypadku lub kolizji towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy ma obowiązek pokryć koszty holowania uszkodzonego auta do warsztatu bądź do miejsca zamieszkania. Sprawdź, na jakich zasadach wypłacane jest odszkodowanie i czy ubezpieczyciel może odmówić zwrotu poniesionych kosztów.

Laweta z OC sprawcy – w jakich sytuacjach ma zastosowanie?

Odholowanie auta z miejsca zdarzenia drogowego w niektórych sytuacjach jest nieuniknione z uwagi na kilka aspektów. Po pierwsze, często zdarza się, że stan techniczny samochodu po kolizji uniemożliwia dalsze podróżowanie. Po drugie, pozostawienie pojazdu na jezdni, szczególnie w przypadku autostrad i dróg ekspresowych, uznaje się za bardzo nieodpowiedzialne zachowanie. Takie postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych uczestników ruchu i jednocześnie stwarza świetną okazję do działania potencjalnym złodziejom. Po trzecie, według prawa osoba poszkodowana musi wykorzystać wszystkie dostępne sposoby, aby zmniejszyć rozmiar uszkodzeń.

Wymienione czynniki świadczą o tym, że w przypadku wystąpienia poważnej szkody niepozwalającej na kontynuowanie jazdy, jedynym wyjściem jest skorzystanie z usługi holowania. Takie zachowanie okazuje się w pełni uzasadnione, ze względu na konieczność zabezpieczenia auta i przeprowadzenia wyceny powstałych zniszczeń.

Osobę odpowiedzialną za pokrycie kosztów lawety jasno określają przepisy zawarte w kodeksie postępowania cywilnego. Niezależnie od okoliczności, zawsze jest to winny spowodowaniu kolizji. W razie wystąpienia szkody uniemożliwiającej poruszanie się autem poszkodowanemu, wydatki związane z przetransportowaniem samochodu do warsztatu bądź miejsca zamieszkania regulowane są z OC sprawcy.

Czy ubezpieczyciel może odmówić zwrotu kosztów holowania z OC sprawcy?

Odpowiedź na pytanie, czy ubezpieczyciel może nie zgodzić się na wypłacenie odszkodowania za lawetę z OC sprawcy, można znaleźć w art. 361 ust. 2 Kodeksu cywilnego. Przepisy precyzyjnie określają, że naprawienie szkody przez ubezpieczalnie ma rekompensować zarówno straty, jakie poszkodowany poniósł, jak i korzyści, które uzyskałby, gdyby szkoda nie miała miejsca. Oznacza to, że zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania ubezpieczyciel ma obowiązek zlikwidować powstałe uszkodzenia i zapewnić warunki, dzięki którym pokrzywdzony nie utraci możliwości codziennego funkcjonowania.

Zgodnie z powyższą regułą w przypadku holowania auta z miejsca wypadku firma ubezpieczeniowa powinna zapewnić pokrycie kosztów lawety. Dodatkowo do jej obowiązków należy zagwarantowanie auta zastępczego na czas przeprowadzania czynności naprawczych lub zwrot wydatków związanych z wypożyczeniem samochodu, jeśli poszkodowany potrzebuje pojazdu, np. na dojazdy do pracy.

Wysokość odszkodowania za holowanie z OC sprawcy

Osoba zlecająca odholowanie pojazdu po wypadku drogowym powinna skorzystać z pomocy firmy, która proponuje stawkę mieszczącą się w typowym zakresie cen na danym rynku lokalnym dla tego rodzaju usług. W razie zignorowania obowiązku minimalizowania rozmiaru szkody przez osobę poszkodowaną ubezpieczalnia może odmówić pokrycia całości kosztów. Osoba, która doznała strat materialnych w czasie kolizji z winy innego kierowcy, jest zobowiązana do zorientowania się w ofertach różnych firm holowniczych oraz w razie potrzeby — podjęcia prób wynegocjowania bardziej atrakcyjnych warunków. Oznacza to, że finalnie powinna skorzystać z możliwie jak najtańszej oferty.

Zdarzają się jednak przypadki, w których zasada minimalizacji rozmiaru szkody przestaje obowiązywać. Mowa tu o sytuacji, gdy stan psychiczny lub fizyczny kierowcy uległ znacznemu pogorszeniu wskutek wypadku, i nie jest on w stanie podejmować racjonalnych decyzji czy negocjować cen. Zdarza się też, że poszkodowany zostaje zabrany z miejsca zdarzenia przez pogotowie, a o wezwaniu lawety zadecyduje policja.

W momencie uzyskania informacji od ubezpieczyciela, że cena za lawetę była zbyt wysoka w stosunku do aktualnej średniej, a wypłacone odszkodowanie nie pokryje całości poniesionych kosztów, można się od takiej decyzji pisemnie odwoływać. Sądy coraz częściej stają po stronie poszkodowanych kierowców, o ile koszt holowania nie odbiegał w sposób rażący od cen rynkowych. W takim przypadku do odwołania należy dołączyć opis całej sytuacji, a także faktury i rachunki dokumentujące poniesione wydatki.

Po wystąpieniu szkody uniemożliwiającej dalsze poruszanie się pojazdem można też kontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem sprawcy, który we własnym zakresie zorganizuje lawetę. Dzięki temu da się uniknąć ewentualnych sporów dotyczących stawki za przewóz uszkodzonego samochodu w bezpieczne miejsce.

Holowanie z OC sprawcy czy z assistance?

Ubezpieczenie assistance to produkt często proponowany przy zakupie obowiązkowego OC. Takie dodatkowe zabezpieczenie oferowane jest całkowicie bezpłatnie lub za niewielką dopłatą. W momencie, gdy sprawca kolizji ma zapewnioną  ochronę obu tych ubezpieczeń, firma ubezpieczeniowa może zaoferować zorganizowanie holowania auta z tytułu assistance.

Takie rozwiązanie jest korzystne dla obu stron — zarówno dla ubezpieczalni, jak i dla poszkodowanego. Osoba pokrzywdzona w wypadku może wtedy zaniechać poszukiwań najtańszej oferty holownika i dopełniania formalności z tym związanych. W tym samym czasie towarzystwo ubezpieczeniowe ma pewność, że holowanie pojazdu zleci współpracującej firmie i nie straci na wypłacie odszkodowania za lawetę oferującą wysokie stawki.

Jak widać, skorzystanie z pakietu assistance w takiej sytuacji wydaje się całkiem atrakcyjną opcją. Pozwala zminimalizować ilość obowiązków po stronie pokrzywdzonego, a jednocześnie uniknąć nieporozumień związanych ze zwrotem kosztów za holowanie. Jedyną przeszkodą w przypadku chęci skorzystania z assistance sprawcy jest to, że w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń często znaleźć można informację na temat ograniczeń kilometrowych pod względem holowania pojazdu. Po przekroczeniu limitu firma prawdopodobnie i tak wystawi fakturę, z którą trzeba będzie udać się do ubezpieczalni po zwrot z OC sprawcy.