• amortyzacja części samochodu –  określone procentowo zużycie eksploatacyjne części pojazdu, wynikające z jego wieku. W praktyce oznacza pomniejszenie wartości części zamiennych koniecznych do naprawy pojazdu po zaistniałej szkodzie, likwidowanej w ramach ubezpieczenia autocasco.

 

  • assistance –   ubezpieczenie komunikacyjne, które chroni kierowcę i jego pasażerów w czasie podróży. Najczęściej pomoc udzielana jest po wypadku, awarii lub kradzieży i zależy od wybranego wariantu.  Towarzystwo Ubezpieczeniowe umieszcza szczegółowe warunki ochrony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 

  • autocasco –  dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, którego przedmiotem jest pojazd zarejestrowany w Polsce.

Odszkodowanie należy się w przypadku uszkodzeń samochodu wskutek:
– zderzenia ze zwierzętami,
– żywiołu ( wybuch, pożar, powódź itp.),
– kradzieży,
– uszkodzeń przez nieznanego sprawcę,
– własnej winy

  • kolizja drogowa  –  zdarzenie drogowe, w którym uczestniczące osoby nie doznają żadnego urazu, natomiast uszkodzeniu ulega ich mienie (np. pojazd)

 

  • OC (odpowiedzialność cywilna)  –  ubezpieczenie obowiązkowe właściciela pojazdu, regulowane ustawą. Zawarcie umowy gwarantuje przejęcie przez ubezpieczyciela odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną osobom trzecim. Ograniczenie odpowiedzialności firm ubezpieczeniowych (sumy gwarancyjne) wynosi 5 mln euro dla szkód osobowych (bez względu na liczbę poszkodowanych) oraz 1 mln euro dla szkód na mieniu (w odniesieniu do jednego zdarzenia)

 

  • udział własny –   procentowa lub kwotowa wartość o jaką zostanie pomniejszone odszkodowanie z tytułu likwidacji szkody z autocasco. Wysokość udziału własnego ustala się indywidualnie pomiędzy ubezpieczonym a towarzystwem ubezpieczeniowym.

 

  • wyłącznie odpowiedzialności ubezpieczyciela – towarzystwo ubezpieczeniowe umieszcza w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) szczegółowy spis zdarzeń, w których nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą szkodę. Poszczególne punkty zwalniające z obowiązku wypłaty świadczenia są ustalane indywidualnie przez firmę ubezpieczeniową.

 

  • zielona karta –   Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC. Dokument potrzebny poza granicami Polski, uznawany przez państwa należące do Systemu Zielonej Karty. W większości krajów Unii Europejskiej, zgodnie z porozumieniem wielostronnym wystarczy okazanie polskiej polisy OC.
  • ubezpieczenie turystyczne –  Ubezpieczenie podróżne to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która gwarantuje wsparcie w razie kłopotów ze zdrowiem oraz nieszczęśliwych wypadków na czas podróży zagranicznych. Ochrona ubezpieczenia podróżnego zaczyna działać w momencie przekroczenia granicy kraju aż do dnia powrotu kraju z którego wyjeżdżaliśmy. Trzeba wiedzieć, że ubezpieczenie turystyczne obejmuje m.in.: podstawowy zakres, obejmujący koszty leczenia (KL) i NNW. Można takie ubezpieczenie rozbudować o dodatkowe elementy i rozszerzenia.