Ubezpieczenie OCP – co to jest i ile kosztuje?

Ubezpieczenie OCP przeznaczone jest dla przewoźników, którzy zajmują się przewozem osób lub mienia. Tego typu polisa pozwala właścicielom firm transportowych ubezpieczyć przewożony towar na wypadek różnych zdarzeń losowych. OCP nazywane bywa również jako „OC przewoźnika”.

System ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce można rozgraniczyć na dwie kategorie: ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni właściciela pojazdu przed finansowymi skutkami zdarzeń i kolizji, których sprawcą jest kierujący ubezpieczonym pojazdem. Obowiązkowe OC nie uchroni właściciela  firmy transportowej przed uszkodzonym towarem, który przewożony jest na zlecenie jego klientów. Z OC nie można dochodzić roszczeń w przypadku kradzieży samochodu lub przewożonego towaru. Wychodząc naprzeciw potrzebom firm transportowych, towarzystwa ubezpieczeniowe stworzyły dedykowaną ofertę pod nazwą OCP, czyli odpowiedzialność cywilna przewoźników.

Co to jest ubezpieczenie OCP?

Ubezpieczenie OCP jest jednym z rodzajów ubezpieczeń nieobowiązkowych. Firmy transportowe jednak coraz częściej korzystają z tego typu polis. Przewoźnik, który posiada OC,  zabezpiecza się przed ewentualnymi szkodami finansowymi powstałymi na skutek nierzetelnego wykonania zlecenia transportu towarów. Ubezpieczenie OCP chroni również firmę transportową przed niewykonaniem dowozu towarów np. w  związku z kradzieżą lub całkowitym zniszczeniem towaru na skutek wypadku.

Posiadając OCP właściciel firmy transportowej może uzyskać odszkodowanie, które pokryje wartość przewożonego towaru, w skutek jego utraty kub uszkodzenia. Dodatkową zaletą posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników jest większa pewność i zaufanie klientów firmy przewozowej. Zyskują oni bowiem dodatkową gwarancję, że ich własność jest ubezpieczona i chętniej powierzają zlecenia transportu dóbr firmom, które posiadają OCP.

Jak działa ubezpieczenie OCP?

Polisa OCP w głównej mierze chroni przewoźnika, który transportuje towar na zlecenie swoich klientów. W sytuacji, gdy towar zostanie uszkodzony lub z jakiś innych przyczyn niedostarczony na umówiony czas, z polisy zostanie wypłacone odszkodowanie. Polisa OCP zapewnia ochronę ubezpieczonemu na czas transportu towaru, czyli od momentu przyjęcia go przez przewoźnika do czasu wydania towaru odbiorcy.

Z ubezpieczenia OCP może skorzystać każda firma transportowa, która dokonuje transportu dóbr na zlecenie wynikające z zawartej pomiędzy klientem, a przewoźnikiem umowy przewozu. Zapisy umowy OCP mogą mieć charakter dobrowolny, w odróżnieniu do obligatoryjnego OC, w OCP to strony umowy decydują o ich zapisach, zatem i o sytuacjach, w  których ubezpieczyciel zapewnia wypłatę odszkodowania oraz o czynnikach, które warunkują brak wypłaty odszkodowania, czyli tzw. wykluczenia.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie OCP?

W zależności od zapisów zawartych w umowie pomiędzy przewoźnikiem a firmą ubezpieczeniową, ochronie podlega ubezpieczony i przewożony towar przed zdarzeniami losowymi, np. kradzieżą towaru, zniszczeniem lub uszkodzeniem przewożonych dóbr w wyniku zdarzeń komunikacyjnych z udziałem przewoźnika. Ochrona ubezpieczeniowa OCP obejmuje również wypłatę odszkodowań w wyniku niedostarczenia towaru na czas na skutek opóźnień, czy awarii samochodu.

Należy wspomnieć, iż powyższe zdarzenia nie mogą być wynikiem niestosowania się do zasad bezpieczeństwa przewozu towaru, do których stosowania są zobligowane osoby przewożące towar. Część towarzystw ubezpieczeniowych rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej przewozu o wypłatę odszkodowania nawet wówczas, gdy towar zostanie uszkodzony z winy przewoźnika, np. gdy kierowca popełni rażący błąd lub wina leży po stronie spedytora.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia OCP?

Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OCP można znaleźć dwa rodzaje ofert: ubezpieczenie OCP w ruchu krajowym oraz międzynarodowym. Jeśli przewoźnik świadczy usługi przewozu na terytorium Polski przy OCP krajowym zyskuje gwarancje wypłaty odszkodowania na skutek uszkodzenia towaru zgodnie z zapisami umowy ubezpieczeniowej na terytorium Polski, a odpowiedzialność przewoźnika będzie regulowana ustawą: Prawo przewozowe.

Przewoźnicy wykonujący przewóz towaru na zlecenie poza granice Polski, mogą zdecydować się na wykup OCP w ruchu międzynarodowym. Wówczas ich odpowiedzialność określana jest na zasadach  zawartych w Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

Jakie są wyłączenia ochrony ubezpieczenia OCP?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników ma charakter umowy dobrowolnej, zatem to strony decydują o jej zapisach. Oznacza, to iż każda oferta OCP może różnić się zakresem ochrony, a wynikać nie tylko z zasad przyjętych przez dane towarzystwo, ale również z negocjacji samych klientów, czyli przewoźników. Można zauważyć pewną prawidłowość w zakresie ochrony ubezpieczeniowej OCP, która polega na wyłączeniu z niej przewozu zwierząt, leków, dzieł sztuki oraz materiałów niebezpiecznych. Powyższe towary wymagają zapewnienia specjalnych warunków w trakcie transportu lub są zbyt trudne do oszacowania pod względem wartości (dzieła sztuki).

Ile kosztuje i jak się oblicza składkę ubezpieczenia OCP?

Cena polisy OCP będzie zależała od kliku czynników, a wysokość jej składki jest wynikiem indywidualnej kalkulacji. Jednym z podstawowych czynników, które brane są pod uwagę przy wyliczaniu skałki, to wysokość obrotów netto firmy transportowej. Im większy przychód  generuje firma transportowa, tym wyższa będzie wysokość składki.

Dodatkowo przy wyliczeniu ceny polisy OCP pod uwagę brane są również czynniki związane z ryzykiem ubezpieczeniowym. Zaliczymy do nich m.in.: rodzaj i wartość przewożonego towaru. Cześć towarów będzie  obarczona wyższym ryzykiem związanym z jego uszkodzeniem podczas przewozu np. szklane wyroby lub zwiększonym ryzykiem związanym z  jego kradzieżą. Wyższe ryzyko oznacza wyższą składkę za OCP.

Istotne znaczenie ma również rodzaj ubezpieczenia – transport krajowy będzie tańszy, niż międzynarodowy. Wyznacznikiem wysokości składki polisy jest suma ubezpieczenia, czyli górna granica odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej przy likwidacji szkody. Im będzie ona wyższa, tym więcej przewoźnik zapłaci za ubezpieczenie. Cześć firm ubezpieczeniowych oręduje rozszerzony zakres ochrony ubezpieczeniowej np. od błędów wynikających z zaniedbania pracy kierowcy, czy spedytora. Szerszy zakres ochrony bezpośrednio wpływa na wyższą składkę polisy.

Co sprawdzić przed zawarciem umowy OCP?

Przewoźnik przed wyborem oferty OCP od konkretnego towarzystwa powinien przyjrzeć się potrzebom swojej firmy. Należy określić zakres terytorialny przewoźnych towarów – jeśli wykonujemy przewozy krajowe, taki powinien być też wybór OCP. W sytuacji OCP w ruchu międzynarodowym warto zwrócić uwagę na kraje, które często są wyłączane z zakresu ubezpieczenia,  do których zaliczymy Białoruś, Ukrainę, czy Rosję.

Istotne znaczenie ma również suma ubezpieczenia, która powinna pokryć 100 % wartości przewożonego towaru. Warto zwrócić również uwagę na zapis dotyczący floty samochodowej objętej ochroną ubezpieczeniową, czyli czy przewóz objęty ochroną dotyczy każdego samochodu we flocie firmy, czy tylko wskazanego w umowie. Czasem przewoźnicy zlecają przewóz towarów podwykonawcom – warto również sprawdzić czy zakres ochrony ubezpieczeniowej będzie obejmował też transport zlecony innym firmom.

Szczególnie ważne przy wyborze oferty OCP jest sprawdzenie katalogu wyłączeń, czyli sytuacji w których ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Jeśli jednym z wyłączeń są te sytuacje, które mają częste miejsce w historii danej firmy transportowej (np. duża rotacja pracowników  na stanowisku kierowcy, do których właściciel firmy nie ma zaufania, a jednym z wyłączeń w ubezpieczeniu jest brak wypłaty odszkodowania na skutek nierespektowania prawa drogowego przez kierowców ), może warto będzie rozważyć ubezpieczenie w innej firmie.