Z reguły, chociaż to mało rozsądne, godzimy się z propozycją ubezpieczyciela co do odszkodowania, nawet gdy uważamy, że powinno być wyższe. Czas to zmienić, tym bardziej, że od października ubiegłego roku chroni nas wyjątkowo przyjazna ustawa.

odszkodowanie oc decyzjaUbezpieczenie OC owszem, ale kolizji lepiej nie mieć. A jeśli już jest i to nie z twojej winy? W dodatku udział w niej jest mniej stresujący niż późniejsza likwidacja szkody?! Niestety – większość z nas nie zna przepisów, chociaż są bardzo korzystne dla poszkodowanych…

Likwidujesz szkodę z OC? Nie musisz od razu mówić „Tak”

Wycena jest za niska? Proces naprawy szkody bardzo się przeciąga? Ubezpieczyciel nie chce przystać no twoją propozycję ścieżki likwidacji szkody? Masz prawo do reklamacji.

Możesz przy tym powołać się na obowiązującą od 11 października 2015 roku ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Zgodnie z jej zapisami reklamacja to oświadczenie klienta zawierające roszczenie dotyczące usług instytucji finansowych (należą do nich również towarzystwa ubezpieczeniowe).

Jakie masz prawa podczas likwidacji szkody z OC

Zgodnie z art.363 § 1 kodeksu cywilnego masz prawo zdecydować o sposobie likwidacji szkody. Powinna ona zostać naprawiona poprzez przywrócenie pojazdu do stanu przed szkodą lub zrekompensowana odpowiednią sumą pieniężną. Zanim więc przystaniesz na propozycję ubezpieczyciela, zsumuj wszystkie utracone korzyści.

zastanowienie

Likwidując szkodę z OC możesz m.in. wymagać:

 • użycia oryginalnych części (chyba, że np. nie są już one dostępne na rynku – zdarza się to głównie w przypadku pojazdów zabytkowych),
 • naprawy w autoryzowanym warsztacie,
 • samochodu zastępczego na czas naprawy,
 • pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • rekompensaty za psychiczne skutki szkody.

 

Wybierasz również formę rozliczenia szkody:

 • szybka wypłata – tylko po porozumieniu o wysokości świadczenia (bez wizyty rzeczoznawcy – zwykle dotyczy małych szkód),
 • gotówka po przeprowadzeniu oględzin rzeczoznawcy,
 • bezgotówkowa – na podstawie faktur za naprawę pojazdu.

To musisz wiedzieć o nowej ustawie o rozpatrywaniu reklamacji w OC

W świetle nowej ustawy reklamacja to nie tylko skarga, zażalenie z powodu zaniżonej rekompensaty, niedotrzymania terminu ((ubezpieczyciel powinien zlikwidować szkodę w ciągu 30 dni, jeżeli jest to możliwe (art. 817 par 1 k.c.)), niewłaściwego naszym zdaniem działania ubezpieczyciela czy zaniedbań jego pracowników, ale także odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego (np. po odmowie wypłaty świadczenia).

Reklamację można złożyć już podczas przebiegu postępowania likwidacyjnego. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na zapoznanie się ze sprawą i udzielenie odpowiedzi. W jej treści powinny się znaleźć:

 • uzasadnienie prawne i faktyczne – jeżeli reklamacji nie uwzględniono,
 • informacja o decyzji ubezpieczyciela,
 • dane osoby udzielającej odpowiedzi (imię, nazwisko, stanowisko),
 • termin spełnienia roszczenia klienta (jeżeli została rozpatrzona zgodnie z jego wolą) – wg zapisów ustawy – nie dłuższy niż 30 dni od daty odpowiedzi.

W szczególnych przypadkach ubezpieczyciel może rozpatrzyć reklamację w późniejszym terminie (do 60 dni), ale osoba zainteresowana musi być poinformowana o przyczynie opóźnienia i okolicznościach, które należy ustalić, aby rozpatrzyć sprawę.

Jeżeli ubezpieczyciel nie rozpatrzy reklamacji w określonych terminach (30 lub 60 dni), uważa się ją za zaakceptowaną zgodnie z życzeniem klienta.

Co z reklamacją w OC, jeśli nie można zlikwidować szkody w terminie?

pisanie odwołania

Pojawia się tutaj wiele wątpliwości – może się przecież zdarzyć, że reklamacja wpłynie w trakcie likwidacji szkody, a ubezpieczyciel nie może jeszcze podjąć decyzji odszkodowawczej, bo np. brakuje istotnych dokumentów. Czy będzie zmuszony do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z życzeniem klienta, gdy nie odpowie na nią w wymaganym terminie 30 dni?

Klienta nie można zignorować. Dlatego powinien uzyskać w tym czasie informację o przyczynie opóźnienia. W przeciwnym wypadku ubezpieczyciel może stanąć wobec konieczności uznania jego roszczeń. Prawdopodobnie jednak, w skomplikowanych przypadkach ostateczną decyzję podejmie sąd.

Pamiętaj – ubezpieczyciel ma obowiązek rzetelnie naprawić szkodę z OC

Nie musisz godzić się z pierwszą decyzją lub propozycją towarzystwa likwidującego szkodę z OC. Możesz walczyć o swoje prawa, nawet gdy wydaje ci się, że stoisz na z góry przegranej pozycji. Nawet jeżeli ubezpieczyciel ma swoich prawników i posługuje się językiem biznesowym, którego nie rozumiesz, nie czuj się „słabszy”. W wielu przypadkach prawo stoi po twojej stronie.

Nie wiesz jak zlikwidować szkodę z OC? Tutaj znajdziesz poradnik: 5 kroków w drodze po odszkodowanie.