Rezygnacja z autocasco – czyli wypowiedzenie umowy AC

Umowa AC oferuje szeroki zakres usług, które chronią Cię przed wieloma szkodami. Mając kompleksowe ubezpieczenie, polegasz na pełnej ochronie w przypadku kradzieży auta, aktów wandalizmu czy zniszczeniu siłami natury. Polisa AC jest dobrowolna, więc nie musisz jej posiadać. A co zrobić, kiedy nie chcesz dalej opłacać składek za obowiązującą umowę autocasco? Kiedy i jak ją wypowiedzieć? Sprawdź.

Czym jest ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie AC (autocasco) to najbardziej kompleksowe ubezpieczenie, jakie możesz wykupić dla swojego pojazdu. O ile polisa OC obejmuje tylko szkody spowodowane osobom trzecim, o tyle AC likwiduje skutki pożaru, stłuczenia szyby, kradzieży, burzy, gradu, zalania, a także kolizji ze zwierzyną na korzyść posiadacza ubezpieczenia. Wykupienie autocasco jest dobrowolne i można je opcjonalnie dołączyć do OC pojazdu. Kwestię zakresu ubezpieczenia AC określają wewnętrzny regulamin każdego towarzystwa ubezpieczeniowego oraz ogólne warunki umowy.

Rezygnacja z autocasco – kiedy jest możliwa?

Posiadanie ubezpieczenia AC wiąże się z wieloma korzyściami, ale także i z opłatami. Składka jest dużo wyższa niż w przypadku OC, więc jeśli kierowca stwierdzi, że znalazł lepszą ofertę dodatkowej polisy, może od niej odstąpić. Samodzielna rezygnacja z AC w trakcie trwania umowy jest możliwa na podstawie art. 812 ust. 4 Kodeksu cywilnego tylko na określonych warunkach.

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.

W przypadku, gdy długoterminowa umowa na autocasco została zawarta na odległość np. przez Internet, również przysługuje 30-dniowy termin odstąpienia liczony od dnia złożenia pisemnego oświadczenia. Warto mieć na uwadze, że rezygnacja z AC nie zwalnia posiadacza pojazdu od opłacenia składek za okres, w którym samochód podlegał dodatkowej ochronie.

Lepsza oferta a wypowiedzenie umowy autocasco – co wtedy?

Umowa z ubezpieczycielem na OC i AC podpisana. Tymczasem Ty znajdujesz w Internecie dwa razy lepszą i tańszą ofertę autocasco. Co wtedy? Czy możesz złożyć wypowiedzenie umowy AC bez konsekwencji?

Tak, jeśli od jej podpisania nie minęło 30 dni. Jeśli przekroczysz ten termin, musisz czekać do końca okresu obowiązywania wykupionej polisy. Firma ubezpieczeniowa nie przedłuży jej automatycznie, więc pojazd straci ochronę AC, a Ty skończysz z opłacaniem składek.

Kiedy umowa autocasco wygasa automatycznie?

Polisa AC automatycznie traci swoją ważność nie tylko wtedy, gdy skończy się termin jej obowiązywania. Są również inne sytuacje, które prowadzą do jej samoczynnego wygaśnięcia. Należą do nich:

  • wypłacone odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej lub utraty (kradzieży) auta,
  • wyczerpana suma ubezpieczenia w związku z wypłatą kilku odszkodowań za poniesione szkody,
  • wyrejestrowanie pojazdu (należy zgłosić do ubezpieczyciela i przedstawić potwierdzenie z wydziału komunikacji),
  • sprzedaż samochodu, jeśli strony umowy oraz ubezpieczyciel nie wyraziły chęci kontynuowania obowiązującej polisy AC,
  • podanie nieprawdziwych danych przy podpisywaniu umowy (zatajenie faktów, które mają znaczący wpływ na decyzję o zawarciu polisy),
  • brak opłacenia kolejnej raty składki pomimo wezwań ubezpieczyciela do zapłaty,
  • upadłość towarzystwa ubezpieczeniowego (polisa wygasa w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia niewypłacalności).

Firma ubezpieczeniowa ma prawo wypowiedzieć umowę AC w trybie natychmiastowym, jeśli poniosła odpowiedzialność przed opłaceniem całości lub pierwszej raty składki, która nie została zapłacona w terminie.

Czy można korzystać z AC poprzedniego właściciela pojazdu?

Kiedy kupujesz używany samochód, warto dopytać, czy jego właściciel ma ważną polisę AC. Jeśli tak, to jako nowy nabywca możesz korzystać z AC poprzedniego właściciela, ale tylko wtedy, gdy on sam oraz towarzystwo ubezpieczeniowe wyrażą na to zgodę. O uzyskanie pisemnej zgody musisz zadbać jeszcze przed popisaniem umowy kupna-sprzedaży. Jeśli jej nie otrzymasz, nawet ważne autocasco wygasa z chwilą sprzedaży pojazdu. Wówczas nie pozostaje Ci nic innego jak wykupienie nowej polisy AC.

Czy można ubiegać się o zwrot składki AC po sprzedaży auta?

Jeśli sprzedasz samochód, masz prawo ubiegać się o zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres składkowy ubezpieczenia AC. Musisz tylko zgłosić fakt zbycia pojazdu do ubezpieczyciela. Do wniosku o zwrot składek trzeba dołączyć kopię umowy sprzedaży oraz numer konta, na który ma zostać przelana nadpłata. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci pieniądze za czas od momentu sprzedaży auta do końca okresu, na który zostało opłacone autocasco.

Kiedy ubezpieczenie AC nie ma zastosowania?

Chociaż ubezpieczenie AC jest często określane jako kompleksowa ochrona, obowiązują pewne wyjątki, w których nie można na nią liczyć. Na przykład, jeśli celowo wyrządzasz szkodę, nie otrzymasz ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku rażącego niedbalstwa w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków ubezpieczyciel ma prawo do obniżenia świadczenia proporcjonalnie do powagi Twojej winy. W przeszłości niektóre z tych spraw można było rozstrzygnąć jedynie w sądzie.

Ubezpieczenie AC nie ma zastosowania także w przypadku rażącego zaniedbania. Może to być spowodowanie wypadku z powodu niedostosowania opon do warunków na drodze (np. jazda na letnich oponach podczas zimy). Jeśli spowodujesz wypadek, mając świadomość, że pojazd jest niesprawny, również może to zostać uznane za rażące zaniedbanie. Wówczas ubezpieczyciel może odmówić lub pokryć tylko część szkody pomimo posiadania pełnej, ważnej polisy AC.

Pamiętaj – wypowiedzenie polisy AC możesz zrealizować tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy w zasadzie wygasa ona automatycznie (np. zbycie pojazdu) lub gdy nie został przekroczony okres 30 dni na rezygnację od daty zawarcia umowy.