Ubezpieczenie NNW warto mieć. Kupujemy zatem polisę i gdy dojdzie do zdarzenia, wnioskujemy o odszkodowanie. Niestety, jeśli wcześniej nie sprawdziliśmy wyłączeń od odpowiedzialności, może się okazać, że wcale go nie otrzymamy. Warto więc czytać OWU. Zobaczcie co w nim może być ukryte.

wozek inwalidzki, nnw

Wyłączenia w NNW – obowiązkowa lektura dla (nie)wtajemniczonych

Przestudiowałam ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) NNW kilkunastu firm, a w nich wyłączenia od odpowiedzialności. Są to sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczenia.

Zauważyłam, że wiele punktów powtarza się lub ma zbliżone znaczenie. Czyli ubezpieczyciele podobnie podchodzą do kwestii nieszczęśliwego wypadku. Oczywiście w OWU zdarzają się też dość nietypowe zapisy. Muszę zatem powtórzyć to co zawsze: koniecznie samodzielnie przeczytajcie OWU NNW wybranej przez was firmy, jeszcze przed podpisaniem (zakupem) polisy.

Przygotowałam dla was tylko małe zestawienie najczęstszych przypadków, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z NNW. Oto co wychwyciłam:

jazda po alkoholu

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie bierze odpowiedzialności za skutki:

 • wypadków spowodowanych umyślnie, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa, skutki samobójstwa – niezależnie od stanu poczytalności;

 

 • wypadków w następstwie wszelkich stanów chorobowych, w tym chorób zakwalifikowanych w międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99).

 

 • wypadków będących skutkiem działania Ubezpieczonego po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych czy środków zastępczych;

 

 • wypadków, w których pasażer podjął jazdę z kierowcą, wiedząc, że pozostaje on po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych;

 

 • zatrucia się substancjami stałymi lub płynnymi, które wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową lub przez skórę, chyba że zatrucie powstało w wyniku wypadku;

 

Uwaga! Udar mózgu lub zawał serca mogą być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania, jeśli były bezpośrednim powodem wypadku.

To chyba tyle, jeśli chodzi o zdrowie. Teraz przestroga dla „szukających mocnych wrażeń”:

wyscigi samochodowe

 • świadczenie z NNW nie przysługuje po wypadku, w którym Ubezpieczony uczestniczył w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy lub pasażer wszelkich pojazdów silnikowych, z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju jazd próbnych i testowych;

 

 • skutków wypadków powstałych podczas wykonywania zadań kaskaderskich.

 

W OWU NNW niektórych ubezpieczycieli znalazłam też takie wyłączenia od odpowiedzialności:

 • odszkodowanie nie przysługuje, gdy osoba poszkodowana w wyniku nieszczęśliwego wypadku podróżowała bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, o ile miało to wpływ na powstanie szkody. Wyjątek – była ona zwolniona z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa na podstawie obowiązujących przepisów;

 

 •  w wyniku nieszczęśliwego wypadku poszkodowane zostało dziecko, przewożone bez fotelika wymaganego przepisami Prawa o ruchu drogowym, jeżeli miało to wpływ na powstanie szkody.

dziecko w foteliku

Ubezpieczyciele wyłączają z ochrony NNW również:

 • wypadki spowodowane w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego,
 • skutki wypadków, gdy Ubezpieczony prowadził samochód bez wymaganych uprawnień lub pojazd nie był dopuszczony do ruchu.

Chociaż zazwyczaj ochrona NNW obejmuje skutki nieszczęśliwych wypadków w związku z załadunkiem i rozładunkiem pojazdu, spotkałam się także z wyłączeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu.

Co jeszcze ograniczy lub wstrzyma wypłatę odszkodowania z NNW?

Związek przyczynowy

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że odszkodowanie z NNW będzie wypłacone tylko wtedy, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem, a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.

Liczba przewożonych w pojeździe osób

Niektóre towarzystwa zastrzegają, że wypłacą świadczenie z NNW tylko wtedy, gdy w chwili wypadku liczba osób przewożonych w pojeździe nie przekraczała liczby osób określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Inne dodają do tego zdania bardzo ważny dopisek: „jeżeli miało to wpływ na powstanie szkody”.
Są też firmy, które uznają wyższą liczbę pasażerów i dzielą przez nią sumę ubezpieczenia (czyli każda z pokrzywdzonych osób dostaje mniejsze odszkodowanie).

Doznane krzywdy i cierpienie

Zakres ubezpieczenia NNW, w przeciwieństwie do OC, nie obejmuje roszczeń o zadośćuczynienie za doznane krzywdy, ból i cierpienie fizyczne czy moralne. Ubezpieczyciel nie pokryje również strat materialnych.

Suma ubezpieczenia a śmierć Ubezpieczonego

Jeżeli ubezpieczyciel wypłacił wcześniej Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, w przypadku jego śmierci zostanie wypłacona tylko różnica sumy ubezpieczenia, tzn. suma ubezpieczenia minus wypłacone wcześniej świadczenia.

inwalidztwo

Trwały uszczerbek na zdrowiu – jak jest wyliczany?

 • Towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, na podstawie tabeli procentowej. Uwaga! Każda może zawierać inne liczby, zależne od indywidualnych postanowień ubezpieczyciela. Trzeba do niej koniecznie sięgnąć. Może się okazać, że niska składka NNW oznacza niską sumę ubezpieczenia, a z niej ubezpieczyciel wypłaci np. tylko 2% za poważny uraz.

 

 • Jeżeli na skutek wypadku uszkodzonych zostanie kilka narządów, ubezpieczyciel zsumuje wartości wszystkich urazów. Nie wypłaci jednak więcej niż 100% sumy ubezpieczenia.

 

 • Spotkałam się także z takim zapisem: „Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod uwagę czynności zawodowych, wykonywanych przez Ubezpieczonego”.

 

Wniosek:

Wprawdzie nie odkryłam Ameryki, ale może niejednej osobie zainteresowanej zakupem NNW komunikacyjnego uświadomiłam, że podobnie jak i inne ubezpieczenie dobrowolne – także i ono jest obarczone pewnymi „ograniczeniami”. Jakimi? To zależy od wybranej firmy. Na pewno każda z nich nie wypłaca odszkodowania, gdy ma do czynienia z rażącym niedbalstwem i… głupotą. Są też takie warunki ochrony, które troszkę nas irytują. Jeśli się z takimi spotkacie, poszukajcie po prostu innej firmy ubezpieczeniowej.

Przeczytaj także: Czy wiesz już wszystko o NNW komunikacyjnym